Voorwaarden

1.  Definities

 1. LemniSchool: Lemni gevestigd te (5504ME) Veldhoven, aan Dintel 17, opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel Eindhoven 81541392.
 2. Platform: het online platform dat Lemni School aanbiedt via de website lemnischool.com en alle subdomeinen die daarbij horen.
 3. Leerling: een persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om een tutor te vinden.
 4. Tutor: een persoon die zich heeft ingeschreven als tutor op het platform om bijles te kunnen geven en leerlingen kan vinden via Lemni School

2.  Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Lemni Schoolzijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Lemni Schoolzorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het aanmaken van een profiel gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Lemni School.
 4. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Lemni Schoolgeen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 5. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker via de live chat contact opnemen met Lemni School.
 6. Lemni Schoolis bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Lemni Schoolde huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 7. Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.
 8. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 9. Bij het niet voldoen van de betaling, op welkemanier dan ook, terwijl er wel gebruik gemaakt wordt van de site, software en de service, is contractant van rechtswege in verzuim en mitsdien wettelijke rente verschuldigd. In geval van verzuim zijn alle vorderingen uit welkehoofde dan ook van (Lemni School) op contractant directopeisbaar. Indien (Lemni School) over gaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke incassokosten volgens artikel 6:87 BW bedragen het wettelijk minimum van 40,00 euro per vordering
 10. Bij opzettelijke schade die wordt aangebracht door een contractantaan lemni school zal direct contact worden opgenomenmet de desbestreffende contractantenzal er een melding gedaan worden van laster en smaad.
 11. Tijdens het aangaan van uw overeenkomst met (Lemni School), gebruikt u uw emailadres om in te loggen op www.Lemnischool.com. Bedenk een niet voor de hand liggend wachtwoord. U mag uw account, gebruikersnaamof wachtwoord(en) nooit door iemand anders dan uzelf laten gebruiken of deze aan een derde geven en/of verkopen.

3.  Algemene voorwaarden voor de tutor

 1. De tutor is niet in dienst bij Lemni School.
 2. Lemni School stelt zich niet verantwoordelijk als de leerling de bijlessen afzegt of zich bij Lemni School uitschrijft zonder bijles te nemen met de gematchte tutor.
 3. Lemni School stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijlessen en de gegevens uitgewisseld in de chat.
 4. Lemni School stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de tutor naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de tutor slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 5. Bij schade die wordt aangebracht door de tutor aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles kan Lemni School in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 6. Wanneer een tutor driemaal de door Lemni School opgestelde regels heeft overtreden, zal deze tutor van het platform verwijderd worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Lemni School.
 7. Lemni School is gemachtigd om profielen van tutoren eenzijdig aan te passen zonder dit met tutoren te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten of verwijderen van het profiel van de tutor.
 8. Tutoren kunnen hun eigen tarief aangeven, hiervan hoeven ze niets af te staan aan Lemni School. Behalve de maandelijkse abonnements- en match kosten.
 9. Voor tutoren zijn de maandelijkse kosten €4,99. Als de tutor akkoord gaat met de automatische incasso is Lemni School gemachtigd om dit maandelijks af te schrijven.
 10. De matchkosten voor tutoren bedragen €9,99.
 11. Het versturen van contact- of persoonsgegevens naar een klant via de interne chat van het platform is niet toegestaan voordat de desbetreffende klant een boeking heeft geplaatst.
 12. Tutoren staan ingeschreven bij Lemni School en zijn niet in dienst van Lemni School. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie.
 13. Wanneer een tutor een klacht heeft over zaken omtrent Lemni School, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.
 14. Bij opzettelijke schade die wordt aangebracht door een tutor aan lemni school zal direct contact worden opgenomen en melding gedaan worden van laster en smaad.
 15. Geregistreerde leerling van Lemni School geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden.
 16. Indien de tutor de overeenkomst wilt annuleren heeft de tutor daar de wettelijke 14 dagen voor.
 17. Bij ongewenst gedrag vanuit de tutor naar de leerling via de website van Lemni School wordt er direct een melding gemaakt.

4.  Algemene voorwaarden voor de leerling

 1. De bijlessen via Lemni School zijn bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 2. Lemni School stelt zich niet verantwoordelijk als blijkt dat de tutor niet de juiste hulp kan bieden.
 3. De leerling heeft geen recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag, in het geval dat de gevolgde bijles niet naar tevredenheid is verlopen.
 4. Bij schade die wordt aangebracht door de klanten aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles kan Lemni School in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lemni School.
 5. Bij opzettelijke schade die wordt aangebracht door een leerling aan lemni school zal direct contact worden opgenomen en melding gedaan worden van laster en smaad.
 6. Leerlingen staan ingeschreven bij Lemni School en zijn niet in dienst van Lemni School. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Lemni School is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de tutor gegeven lessen.
 7. Wanneer een leerling een klacht heeft over zaken omtrent de tutor zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Lemni School. Deze klacht zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.
 8. Geregistreerde leerlingen van Lemni School geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden.
 9. Indien de leerling de overeenkomst wilt annuleren heeft de leerling daar de wettelijke 14 dagen voor.

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Je kan via e-mail info@lemnischool.com contact opnemen, u krijgt zo snel mogelijk antwoord.